Volatis bokslutskommuniké 2020.

Under fjärde kvartalet 2020 har affärsområde Konsument avvecklats då verksamheterna i affärsområdet avyttrats. Det innebär att resultaträkningarna för 2020 och 2019 i rapporten har omräknats enligt gällande redovisningsregler och exkluderar avyttrad verksamhet som redovisas separat nedan. Vd-ord och kommentarer om verksamheten i denna rapport fokuserar på kvarvarande verksamheter om ej annat anges.

Kvartalet oktober–december 2020.

Perioden januari–december 2020.

Händelser efter rapportperioden.

Extrautdelning om totalt 844 Mkr till stam-och preferensaktieägare beslutades vid extra bolagsstäma den 2 februari 2021.
Styrelsen har i pressmeddelande den 19 februari meddelat att man utvärderar eventuell utdelning och börsnotering av Akademibokhandeln.

Vd har ordet.

Fortsatt hög tillväxt i de två största affärsområdena.

Volati har fortsatt att utvecklas starkt under fjärde kvartalet med en resultattillväxt i affärsområde Handel och Industri på mer än 50 respektive 30 procent. De kraftfulla myndighetsrekommendationerna om att inte besöka butiker i julhandeln gav en temporär påverkan på affärsområde Akademibokhandeln, vilket innebar att EBITA-resultatet för kvartalet inte nådde upp till förra årets nivå. Givet årets mycket speciella förutsättningar levererar Akademibokhandeln ett bra helårsresultat, vilket bekräftar deras starka position på en växande marknad. Sammantaget ökade Volatis EBITA-resultat med 5 procent till 163 Mkr i fjärde kvartalet. För helåret 2020 ökade EBITA med 26 procent och uppgick till 488 Mkr.

Handel går från klarhet till klarhet.

Affärsområde Handel fortsatte att leverera stark tillväxt i både omsättning och resultat under fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 33 procent och EBITA ökade med 55 procent. Marknaden har varit fortsatt god, vilket Handel har kunnat dra nytta av genom sina välkända varumärken och allt starkare marknadspositioner efter årets fina förvärv av Heco och Pisla. Integrationen av förvärven löper enligt plan och befäster affärsområdets position som en ledande nordisk leverantör av infästningar och beslag för järn- och byggvaruhandeln.

Ytterligare ett bra kvartal av Industri.

Affärsområde Industri levererade ytterligare ett mycket bra kvartal. Omsättningen ökade med 21 procent och EBITA ökade med 31 procent. Samtliga affärsenheter är produktledare med starka marknadspositioner inom sina nischer. Ettiketto har varit ett utropstecken under året. Integrationen av årets två förvärv går bättre än planerat och vi levererar på de synergier som vi såg framför oss vid förvärvstillfället. I S:t Eriks har vi sedan förvärvet av bolaget arbetat med att säkerställa en god grundintjäning och hög produktionseffektivitet i verksamheten. Vi har också tillsatt en mycket kompetent ledningsgrupp. Med en stark plattform på plats är S:t Eriks nu redo för att öka takten i arbetet med tilläggsförvärv som ett sätt att accelerera implementeringen av sin strategi och öka tillväxttakten. Detta är i linje med affärsområde Industris fokus på att utveckla enskilda affärsenheter till att så småningom kunna bli självständiga affärsområden med tydlig industriell logik. Inom affärsområdet ser vi också goda möjligheter att bredda verksamheten till nya attraktiva områden genom förvärv.

66 procents tillväxt i Akademibokhandelns digitala kanaler – butikerna påverkade av nya restriktioner i julhandeln.

Affärsområde Akademibokhandeln inledde kvartalet med den bästa oktobermånaden någonsin. Butiksbesöken var tillbaka på normala nivåer och försäljningen i de digitala kanalerna var fortsatt mycket hög. Akademibokhandeln gick med andra ord mot ett år med god omsättnings- och resultattillväxt – trots att pandemin påverkat handeln under större delen av året. De utökade restriktionerna och skärpta rekommendationerna från myndigheter om att inte besöka fysiska butiker fick dock påverkan på butiksförsäljningen under den viktiga julhandeln. Volymmässigt vägdes detta upp av en stark tillväxt i de digitala kanalerna – 66 procent tillväxt i kvartalet – vilket innebar att omsättningen ökade med 2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Försäljningen i de digitala kanalerna stod totalt för 40 procent av omsättningen. Förskjutningen mot digitala kanaler fick dock en temporärt negativ påverkan på lönsamheten, vilket innebar att EBITA minskade med 17 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.

Utvärderar om Akademibokhandeln har bättre tillväxtmöjligheter som eget börsbolag.

Affärsområde Akademibokhandeln har utvecklats mycket positivt sedan Volatis förvärv 2017. Verksamheten kännetecknas idag av god lönsamhet och kraftig tillväxt i de digitala kanalerna, vilka stod för 44 procent av försäljningen under 2020. Akademibokhandeln har en stark marknadsposition genom framgångsrika digitala kanaler som e-handelsbutikerna Akademibokhandeln.se och Bokus samt abonnemangstjänsten Bokus Play, och därtill ett rikstäckande nät av lönsamma butiker.

Volati ser fortsatt goda utvecklingsmöjligheter inom affärsområdet – inte minst goda tillväxtmöjligheter genom att fortsätta den framgångsrika digitala omställningen som påbörjades för ett antal år sedan. Styrelsen har därför beslutat att utvärdera om Akademibokhandeln har bättre förutsättningar att accelerera det tillväxtinriktade arbetet som ett självständigt börsbolag.

Affärsområde Handel byter namn till Salix Group.

Vi etablerar nu en mer decentraliserad styrningsstruktur för affärsområde Handel. Affärsområdet opererar idag i stor utsträckning som en koncern, med tydlig industriell logik och gemensamma strukturer för logistik och administration. Affärsområdet kommer att få en egen styrelse, med ett ägardirektiv från Volatis styrelse. Det innebär att affärsområdet kommer att bli mer självständigt med utökade befogenheter att besluta om exempelvis förvärv, investeringar och strategi. Vår bedömning är att detta förbättrar förutsättningarna för fortsatt hög tillväxttakt i detta snabbväxande affärsområde. För att tydliggöra förändringen kommer också affärsområdet att byta namn till Salix Group.

Avveckling av affärsområde Konsument.

I slutet av kvartalet sålde vi NaturaMed Pharma till belgiska Vision Healthcare, vilket också fick till följd att vi avvecklade affärsområde Konsument. Första steget togs i november 2019 när Volati förändrade sitt ägande i me&i och ytterligare steg togs genom försäljningen av Besikta Bilprovning i oktober 2020. Affärsområde Konsument har totalt sett genererat mycket god avkastning med en reavinst på sammantaget cirka 335 Mkr och ett samlat kassaflöde inklusive köpeskilling vid förvärv och avyttring om 760 Mkr.

Dra nytta av tillväxtmöjligheter.

När jag sammanfattar årets sista kvartal kan jag konstatera att Volati har ett mycket bra år bakom sig med hög resultattillväxt och en mycket stark balansräkning. De förändringar som nu utvärderas och genomförs syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar att dra nytta av tillväxtmöjligheter inom samtliga affärsområden – och därigenom möjliggöra betydande värdeskapande för Volatis aktieägare även framgent.

Mårten Andersson, vd och koncernchef

Läs mer här