Volatis delårsrapport januari–mars 2021.

Styrelsen har i kallelse till årsstämma 2021 föreslagit utdelning av affärsområde Bokusgruppen (tidigare Akademibokhandeln). Konsekvensen av detta är att resultat- och balansräkningar i nedanstående delårsrapport har omräknats utifrån gällande redovisningsregler och exkluderar verksamheten i Bokusgruppen som redovisas separat som avvecklad verksamhet och balansposter redovisas på separat rad som tillgångar och skulder hållna för utdelning. VD-ord och kommentarer om verksamheten i denna rapport fokuserar på kvarvarande verksamheter.

Kvartalet januari–mars 2021

Händelser efter rapportperioden

Ett mycket starkt första kvartal. Redo för nästa steg på vår tillväxtresa
Volati redovisar återigen ett mycket starkt kvartal. Våra affärsområden Salix Group och Industri uppnådde en EBITA-tillväxt överstigande drygt 70 respektive drygt 60 procent i första kvartalet. Sammantaget ökade Volatis EBITA-resultat exklusive Bokusgruppen, med 74 procent till 102 Mkr (59) för kvartalet.

Salix Group – stark position på en marknad med hög efterfrågan
På en nordisk marknad med god efterfrågan drivet av det ökade intresset för renovering och trädgård fortsätter Salix Group att få utväxling på sina starka varumärken, effektiva logistik samt goda relationer med kunder och leverantörer. Omsättning och resultatet i perioden är höga jämfört med förra året. Detta förklaras delvis av lägre kostnader än normalt i kvartalet. Vi har vidare under kvartalet upplevt störningar i leveranskedjorna vilket potentiellt kan påverka marginalerna negativt framöver.

Salix har ett gott inflöde av spännande förvärvsmöjligheter och genomförde under första kvartalet förvärvet av Duschprodukter Sweden AB. Duschprodukter utvecklar och marknadsför ett brett sortiment av prisvärda tillbehör och inredningsprodukter inom badrum. Förvärvet stärker och breddar affärsenheten Habos ställning som leverantör av badrumsprodukter på de nordiska och baltiska marknaderna.

Industri – Fortsatt tillväxt
Industri fortsätter att leverera starka resultat. Fortsatt hög efterfrågan på affärsenheters produkter och förvärv har ökat omsättningen. Resultatet var särskilt starkt under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vi är mycket nöjda med det fina arbete som görs i affärsområdet och även här ser vi ett gott inflöde med möjligheter för tilläggsförvärv för att fortsätta växa i hög takt.

Under kvartalet genomförde vi ett tilläggsförvärv då affärsenheten Tornum förvärvade finländska JPT-Industria. Bolaget levererar utrustning till den finländska lantbruks- och livsmedelsindustrin. Genom förvärvet breddar Tornum sitt erbjudande inom spannmålshantering samtidigt som det ger bolaget en starkare marknadsposition i Norden och en plattform för ytterligare internationalisering.

Bokusgruppen – bra resultat med kraftig tillväxt i digitala kanaler
Bokusgruppen redovisar ett bra första kvartal med en försäljningsökning om 4% och med en stark tillväxt i de digitala kanalerna. Resultatet var något svagare än fjolåret -7 Mkr (-3). Mer information om Bokusgruppens utveckling under det första kvartalet kan man läsa om Bokusgruppens egna delårsrapport.

För att ge Bokusgruppen de bästa möjligheterna att fortsätta växa i framför allt de digitala kanalerna så har Volatis styrelse föreslagit en så kallad Lex-Asea utdelning av Bokusgruppen till Volatis stamaktieägare. Beslut i frågan fattas på Volatis årsstämma.

Vi fortsätter att bygga Volati
Volati har en framgångsrik affärsmodell som ligger väl i tiden och EBITA har under många år vuxit i väldigt hög takt (CAGR 38 procent sedan 2004). Vår prioritering har alltid varit att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Vi ser ljust på framtiden och möjligheterna för Volati att kunna fortsätta växa i mycket hög takt. Under kvartalet har vi därför genomfört ett antal förändringar för att säkerställa att vi levererar på dessa möjligheter. Vi ger Salix Group ett tydligare mandat genom att tillsätta en egen styrelse och flyttar därigenom besluten närmare verksamheten. Volatis styrelse föreslår en utdelning av Bokusgruppen vilket kommer att ge dem en egen plattform för att fortsätta skapa digital tillväxt. Vår nuvarande CFO Andreas Stenbäck, som har en lång och framgångsrik karriär inom företagsförvärv, tillträder som vd för Volati den första maj.

Stark balansräkning
Under februari beslutade extra bolagsstämman om en vinstutdelning om 10,00 kronor per stamaktie. Därtill beslutade stämman om 30,80 kronor i utdelning per preferensaktie, inklusive innestående utdelningar om totalt 20,80 kronor från 2020. Totalt delade vi ut 843 Mkr under kvartalet till våra stam- och preferensaktieägare.

Efter kvartalets utgång meddelade vi att vi i samband med den föreslagna sakutdelningen av Volatis aktier i Bokusgruppen avser påkalla förtida inlösen av vårt utestående obligationslån.

Vi har även ingått överenskommelse om förlängning av befintliga kreditfaciliteter samt erhållit medgivanden som möjliggör den föreslagna Lex Asea-utdelningen av Bokusgruppen inom ramen för befintliga kreditfaciliteter. Sammantaget innebär detta att vi sänker våra finansieringskostnader och att vi har en stark balansräkning med en låg skuldsättning om 0,8 ggr, net debt/ebitda, som möjliggör för oss att leverera på de tillväxtmöjligheter som finns och generera god avkastning för våra aktieägare.

Bra start på året
När jag sammanfattar kan jag konstatera att de förändringar som annonserats under det första kvartalet skapar bästa möjliga förutsättningar för att Volati ska fortsätta leverera hög tillväxt och skapa värde för aktieägarna på samma sätt som vi har gjort under de senaste åren.

Mårten Andersson, vd och koncernchef

Läs mer och ladda ner rapporten i sin helhet här