Volatis delårsrapport januari-juni 2021.

”Ett starkt kvartal med flera viktiga förvärv”
Andreas Stenbäck, vd och koncernchef

Kvartalet april-juni 2021

Perioden januari-juni 2021

Händelser efter rapportperioden

** Nyckeltal inklusive avyttrade verksamheter.

Vd har ordet
Volati fortsatte att växa i snabb takt under det andra kvartalet, tack vare en stark utveckling i båda våra affärsområden. Sammantaget ökade Volatis EBITA-resultat i kvartalet med 33 procent till 191 Mkr. Vi bibehåller också en hög förvärvstakt med fyra förvärv sedan starten på andra kvartalet. Tillsammans har de tillfört drygt 700 Mkr i årsomsättning.

Under det andra kvartalet har de sista stegen tagits för ett mer fokuserat Volati. Vi har idag två framgångsrika och snabbväxande affärsområden, i Salix Group och Industri, där styrningen av Salix Group idag är ytterligare decentraliserad genom en egen styrelse med utökat beslutsmandat. Vi har dessutom genomfört en framgångsrik utdelning av Bokusgruppen som nu får en egen plattform på Nasdaq First North Premier för sin fortsatta tillväxtresa.

Vår ambition med denna fokusering är tydlig – att skapa de bästa förutsättningarna för en fortsatt hög tillväxttakt och långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare. Det frigör resurser för Volati som kan investeras i ytterligare förvärv. Det ger oss också kraft att bli ett ännu bättre stöd till våra bolag, exempelvis inom området strategisk HR som säkerställer ledarskapsförsörjning och ledarskapsutveckling. Ansvaret för den operativa utvecklingen ligger hos bolagen. Volati har dock den viktiga rollen att ge bolagen förutsättningar att utvecklas bättre hos oss än i sin tidigare miljö – helt i linje med vår vision om att vara den bästa ägaren av medelstora bolag.

Fortsatt tillväxt i affärsområdena
Det senaste årets mycket positiva trend har fortsatt under andra kvartalet, med god tillväxt i både affärsområde Salix Group och Industri. Affärsområdena har utvecklats starkt i en omvärld som bjuder på operativa utmaningar på grund av pandemin, exempelvis genom ökande materialpriser och påverkade leveranskedjor. Jag är stolt över hur kraftfullt våra bolagsledningar hanterat situationen, vilket inneburit att påverkan på marginalerna begränsats.

Vi är också mycket nöjda med utnämnandet av Martin Hansson till ny vd för Salix Group då Håkan Karlström har bett att få lämna sina operativa uppdrag efter 25 framgångsrika år. Martins breda erfarenhet från tillväxtbolag och internationell expansion, bland annat i IKEA:s koncernledning, gör honom mycket väl lämpad att leda ett tillväxtinriktat Salix Group.

Flera viktiga förvärv
Sedan starten på det andra kvartalet har vi genomfört fyra förvärv med en sammanlagd årsomsättning om cirka 700 Mkr och en lönsamhet innan synergier i linje med koncernen som helhet. Vi har genomfört tre tilläggsförvärv till affärsenheter i affärsområde Industri – Ettiketto, S:t Eriks och Tornum – samt ett förvärv som breddar vår verksamhet till ett nytt område, i det här fallet infrastruktur för telekom.

Vi ser fortsatt goda möjligheter till förvärv. Mer tid och resurser läggs idag på att identifiera förvärvssituationer som passar oss, samtidigt som vi vid tilläggsförvärv uppfattas som en självklar industriell köpare och därför har ett bra inflöde av dessa. Vi är fortsatt disciplinerade i förvärvsprocessen och försäkrar oss om att vi skapar värde vid själva förvärvstillfället och har en tydlig plan för det framtida värdeskapandet i de förvärvade bolagen.

Synergistiska tilläggsförvärv är prioriterade
Tilläggsförvärv, där vi drar nytta av synergier, har hög prioritet för oss och är i linje med vår ambition att bygga starka affärsenheter. Målet är att åtminstone några av dessa på sikt ska utvecklas till egna affärsområden inom Volatikoncernen. Här är Ettiketto ett bra exempel. Med tre genomförda tilläggsförvärv har vi på ett år tagit affärsenhetens årsomsättning från cirka 250 Mkr till cirka 750 Mkr.

Synergistiska tilläggsförvärv kompletteras av förvärv som breddar vår verksamhet till nya områden. Jag är mycket nöjd över att vi kunde presentera ett sådant förvärv under kvartalet. Scanmast är en ledande leverantör av infrastruktur i form av master och torn för telekom, belysning och bevakning. Genom förvärvet får vi ytterligare exponering mot infrastrukturområdet, där vi tror på fortsatt strukturell tillväxt inom utvalda segment och redan finns genom S:t Eriks.

Inriktade på tillväxt
Det är med entusiasm som jag sammanfattar min första period som vd för Volati. Koncernen är idag tydligt tillväxtinriktad med två snabbväxande affärsområden och ett stort fokus på förvärv. Vi har en stark balansräkning där nettoskulden vid utgången av kvartalet uppgår till 1,3 ggr EBITDA, vilket är väl under vårt finansiella mål och innebär ett stort förvärvsutrymme. Det ger oss sammantaget goda förutsättningar i det fortsatta arbetet med att skapa tillväxt och långsiktigt värde för våra aktieägare.

Andreas Stenbäck, vd och koncernchef Volati

Läs mer här