Volatis delårsrapport januari-september 2021.

”Fortsatt hög tillväxttakt med fokus på långsiktigt värdeskapande”
Andreas Stenbäck, vd och koncernchef

Kvartalet juli–september 2021

Perioden januari–september 2021

Händelser efter rapportperioden

2) Nyckeltal inklusive avyttrade verksamheter.

Vd har ordet
Volati fortsätter att växa i snabb takt. EBITA ökade 68 procent från 126 till 211 Mkr i tredje kvartalet. Den starka utvecklingen och vårt fokus på långsiktigt värdeskapande har medfört betydande värden för våra aktieägare. Resultatet per stamaktie för vår kvarvarande verksamhet ökade med 96 procent från 0,76 till 1,48 kr under kvartalet. Avkastningen på justerat eget kapital uppgick till cirka 33 procent och om vi inkluderar effekten från det senaste årets försäljningar och särnotering av Bokusgruppen, var avkastningen hela 74 procent.

Våra två affärsområden har fortsatt att utvecklas positivt under tredje kvartalet. Affärsområde Salix Group ökade EBITA med 17 procent, trots tuffa jämförelsesiffror från ett mycket starkt tredje kvartal 2020. Affärsområde Industri ökade EBITA med hela 101 procent. Tillväxten är ett resultat av en hög förvärvstakt samt arbete med marginalförbättringar, inte minst genom utvinnande av synergier från genomförda förvärv. Corroventa, ett bolag inom affärsområde Industri, har haft en stark resultatutveckling till följd av det extremväder som drabbat Europa. Företaget är mycket väl positionerat – genom försäljningen av produkter och en av Europas största uthyrningsmaskinparker – för att kunna serva sina kunder vid stora översvämningar.

I princip samtliga bolag i koncernen mötte under kvartalet operativa utmaningar till följd av störningar i sin värdekedja och ökade fraktkostnader. Våra bolagsledningar har dock framgångsrikt lyckats föra över prishöjningarna mot slutkund, vilket inneburit att påverkan på marginalerna var begränsad.

Värdeskapande tillväxt
Volati växer snabbt men med fokus på långsiktigt värdeskapande. Sedan 2017 har vi ökat EBITA per stamaktie med i genomsnitt 48 procent per år för våra kvarvarande verksamheter. Vi har kunnat hålla denna höga tillväxttakt utan att späda ut befintliga aktieägare eller göra avkall på vårt avkastningskrav. Vårt mål är en uthållig vinsttillväxt per aktie, vilket gör att vi tex aldrig har betalat för förvärv med egna aktier och vi har över alla år bara gjort en nyemission, i samband med vår IPO. Vi anser att tillväxt bara är värdeskapande om avkastningen på insatt kapital är tillräckligt hög. Vår höga avkastning på justerat eget kapital för kvarvarande verksamhet om cirka 33 procent blir därför ett kvitto på att vi lyckas med värdeskapande förvärv, samtidigt som vi har stabil tillväxt i den underliggande verksamheten. En hög avkastning på justerat eget kapital är en förutsättning för uthållig egenfinansierad tillväxt.

Plattformar för fortsatt tillväxt
I en allt mer konkurrensutsatt förvärvsmarknad räcker det inte att hantera de rena ägarfrågorna på ett bra sätt, exempelvis att säkerställa rätt bolagsledning, sätta ramar för strategisk riktning och besluta om kapitalallokering. Det lokala entreprenörskapet är viktigt, men vi måste också tillföra ytterligare värde som ägare för att upprätthålla en god avkastning över tid. Volati har sedan länge tillfört värde bland annat genom strategisk ledarskapsförsörjning och -utveckling samt genom utbildningsinitiativ och kunskapsdelning mellan bolagen. Vi är duktiga på att ge våra ledningsgrupper de bästa förutsättningarna att utveckla sina bolag.

Under senare år har vi koncentrerat oss på tilläggsförvärv – ett sätt att skapa starka enheter och tillföra ytterligare värde genom samordningsvinster mellan bolagen. Det gör att vi kan betala något mer vid förvärv till fortsatt god avkastning då vi kan räkna in synergier. Det innebär också att vi decentraliserar förvärvsarbetet vilket säkerställer kvalitet i integration och ger skalbarhet för oss som koncern.

Vår decentraliserade förvärvsmodell möjliggörs av de förvärvsplattformar vi skapat. Salix Group är det bästa exemplet, där vi byggt ett affärsområde med tydlig industriell logik. Inom affärsområde Industri har vi bolag med liknande utvecklingsmöjligheter, exempelvis S:t Eriks och Ettiketto, som via förvärv byggt väldigt intressanta plattformar för fortsatt förvärvsdriven tillväxt.

En del av långsiktigt värdeskapande är också att inse att man inte alltid är den bästa ägaren av ett bolag. Vi har det senaste året visat på den förmågan och investerar nu i de verksamheter vi bedömer har bäst förutsättningar att generera långsiktig avkastning hos Volati. Vi har en låg skuldsättning om 1,4 ggr EBITDA, och ser en förvärvsmarknad som passar oss väl. Sammantaget ger oss detta goda förutsättningar att bibehålla vår höga tillväxttakt med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Läs mer här