Volatis bokslutskommuniké januari-december 2021.

”En stark avslutning på ett framgångsrikt år”
Andreas Stenbäck, vd och koncernchef

Kvartalet oktober–december 2021

Perioden januari–december 2021

Händelser efter rapportperioden

Vd har ordet
Vi avslutar ett framgångsrikt år med ytterligare ett kvartal av stark tillväxt, där EBITA ökade med 73 procent. För helåret 2021 ökade EBITA med 243 Mkr vilket motsvarar en tillväxt om 58 procent. Sedan 2017 har vi haft en genomsnittlig årlig EBITA-tillväxt om 48 procent per stamaktie. Som aktiv ägare har vi fortsatt att utveckla våra plattformar. Sju av åtta förvärv har varit tilläggsförvärv till befintliga plattformar som genom samordningsvinster tillfört betydande värden även efter förvärvstillfället. Under 2021 bidrog detta till en stark organisk vinsttillväxt om 36 procent. Avkastningen på justerat eget kapital uppgick till 38 procent, och om vi inkluderar effekten från särnoteringen av Bokusgruppen var avkastningen 40 procent. Resultatet per stamaktie för kvarvarande verksamhet har mer än fördubblats under året.

Våra två affärsområden har fortsatt att utvecklas positivt under fjärde kvartalet. Affärsområde Industri ökade EBITA med 84 procent under ett kvartal där samtliga bolag utvecklades väl. Tillväxten var ett resultat av hög förvärvstakt och marginalförbättringar, inte minst i form av realiserade synergier från genomförda förvärv. Corroventa har, i likhet med det tredje kvartalet, haft en stark resultatutveckling till följd av hög efterfrågan på produkter som hjälper kunderna med fuktsanering efter de översvämningar som drabbade Europa under 2021.

Affärsområde Salix Group visade under kvartalet en stabil tillväxt, trots höga jämförelsetal från det fjärde kvartalet 2020 och en utveckling som huvudsakligen drivits av organisk tillväxt. Efterfrågan i den konsumentdrivna delen av järn- och byggvaruhandeln, som ökade betydligt under pandemin, har varit stabil men inte längre ökande. Precis som under tredje kvartalet har vi sett en stärkt marknad mot proffssegmentet.

Samtliga bolag i koncernen har under året haft operativa utmaningar i form av komponentbrist, höga materialpriser, ökade fraktkostnader och ökad korttidsfrånvaro. Vi såg inga tecken på trendskifte under fjärde kvartalet och räknar med att nuvarande situation kommer att kvarstå under större delen av 2022. Jag vill rikta ett stort tack till mina kollegor ute i verksamheten som varje dag hanterar dessa utmaningar på ett fantastiskt sätt. Det är en viktig anledning till att vi har fortsatt att leverera starka resultat under hela året. Våra verksamheter har framgångsrikt arbetat med prissättning av våra produkter för att motverka ökade inköpspriser, vilket inneburit att påverkan på marginalerna har varit begränsad.

Framgångsrik förvärvsmodell möter förändrade förutsättningar

På en konkurrensutsatt förvärvsmarknad har vi under senare år anpassat vår förvärvsmodell till att vara mer inriktad på tilläggsförvärv till befintliga plattformar. I dessa fall är vi en industriell förvärvare med möjlighet att utveckla verksamheterna till exempel genom samordningsvinster. Samordningsvinsterna gör också att vi kan upprätthålla en god avkastning på en marknad med högre värderingar på förvärvsobjekten. I de tilläggsförvärv som genomförts under 2021 har vi identifierat samordningsvinster som i snitt kommer förbättra de förvärvade bolagens EBITA med cirka 50%. Arbetet med att realisera samordningsvinsterna pågår.

Under 2021 genomförde vi totalt åtta förvärv varav sju var tilläggsförvärv till befintliga plattformar. Genom förvärven tillfördes cirka 1,1 Mdkr i årsomsättning, varav tilläggsförvärv stod för cirka 800 Mkr. Med en förvärvsmodell som primärt fokuserar på tilläggsförvärv känner jag mig trygg med att vi ska kunna bibehålla vår nuvarande förvärvstakt.

Aktiv ägare med fokus på uthålligt värdeskapande

Avkastningen på justerat eget kapital för kvarvarande verksamheter uppgick till 38 procent vid utgången av 2021. Det ger oss stort förtroende för att vår modell där vi genom aktivt ägarskap konsekvent jobbar med att utveckla våra bolag tillför betydande värden. Det ger oss också ett kvitto på att vår förvärvsmodell är tydligt värdeskapande.

En allt större del av Volatis värdeskapande sker idag när vi utvecklar våra bolag. Ettiketto är ett utmärkt exempel. Genom att addera tilläggsförvärv har deras årsomsättning ökat från cirka 250 Mkr till cirka 850 Mkr på bara ett par år. Ettikettos operativa modell i kombination med samordningsvinster gör också att vi kan förbättra marginalen hos bolagen som förvärvas. Ettiketto utgör en utmärkt plattform för fortsatt förvärvsdriven tillväxt.

Vi stänger nu böckerna för ett framgångsrikt år där vi mer än fördubblat resultatet per stamaktie för vår kvarvarande verksamhet. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,70 kr per stamaktie för 2021, vilket är i linje med vår utdelningspolicy om 10–30 procent av årets resultat. Trots att vi under året genomfört åtta förvärv och delat ut sammantaget 1,7 miljarder kronor (inklusive Bokusgruppen) till våra aktieägare, går vi ur året med en låg skuldsättning om 1,3 ggr EBITDA. Det innebär stor marginal mot vårt finansiella mål och medför över 2 Mdkr kronor i förvärvsutrymme. Det ger oss goda förutsättningar i det fortsatta arbetet med att skapa tillväxt och långsiktigt värde för våra aktieägare.

Läs mer här