Volatis delårsrapport januari-mars 2022.

”En bra start på 2022”
Andreas Stenbäck, vd och koncernchef

Kvartalet januari–mars 2022

Händelser efter rapportperioden

Vd har ordet
2022 har startat bra för Volati trots tragiska omständigheter i vår omvärld genom Rysslands krig i Ukraina. Våra verksamheter utvecklas mycket väl och i linje med den utveckling vi sett de senaste kvartalen. Nettoomsättningen har ökat med 33 procent och EBITA med en procent jämfört med samma period 2021. Den lägre tillväxten i EBITA förklaras av de negativa effekterna av kriget i Ukraina och den nu avslutade strejken i Finland. Dessa händelser har hanterats väl och jag räknar med att vi kan kompensera för dessa negativa effekter under återstoden av året. Förvärvsaktiviteten har under inledningen av 2022 varit hög, och vi har hittills slutfört fyra förvärv som kommer tillföra Volati 650 Mkr i omsättning på årsbasis med god lönsamhet. Samtliga förvärv är tilläggsförvärv och vi räknar med att utvinna samordningsvinster.

Våra två affärsområden fortsätter att utvecklas väl under inledningen av 2022. Inom Salix ökade omsättningen med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år, EBITA ökade med 9 procent under samma period. Vi ser en stark efterfrågan inom proffs- och industrimarknaden vilket gynnar affärsenheterna riktade mot bygg- och träindustri, medan vi upplever en viss försiktighet bland kunderna inom den konsumentinriktade delen av Salix verksamhet. Vi jobbar aktivt med prissättning och tillväxtbefrämjande åtgärder. Under kvartalet har vi slutfört ett förvärv och vi ser stora möjligheter att fortsätta med en förvärvsdriven tillväxt. Vårt arbete med att bygga ett starkt och självständigt affärsområde fortsätter.

Inom Industri har vi haft en fortsatt stark underliggande efterfrågan vilket tillsammans med genomförda förvärv innebär en omsättningstillväxt på 50 procent jämfört med samma period 2021. EBITA tillväxten uppgick till en procent under samma period och har påverkats negativt av två effekter; Tornums exponering mot Ukraina och Ryssland innebar en negativ EBITA-påverkan på cirka 25 Mkr, och den nu avslutade strejken i UPM i Finland har påverkat Ettikettos EBITA negativt med cirka 10 Mkr till följd av materialbrist. För Tornum räknar vi med mycket små resultateffekter från exponeringarna mot Ryssland och Ukraina under resterande del av året. Ettiketto Group har en fortsatt god orderingång och vi förväntar oss temporärt högre volymer än normalt när materielleveranserna återgår mot det normala. Sedan årsskiftet har vi slutfört tre tilläggsförvärv i affärsområdet och vi ser ytterligare förvärvsmöjligheter inom flertalet av våra verksamheter inom Industri.

Rysslands invasion av Ukraina har ännu en gång visat att Volatis lokala ansvarstagande inte bara fungerar väl ur ett finansiellt perspektiv, utan även för att hantera utmanande situationer på ett mänskligt plan. Tornum tillsammans med sin personal i Ukrainas närområden har tagit väl om hand om de anställda med familjer som tvingas fly. Personalen och storägarna i Volati-koncernen har även genomfört en insamling som gått till de som drabbats av kriget.

Fortsatt arbete med vår värdeskapande affärsmodell

Volati fortsätter stå starkt, och med vår decentraliserade styrningsmodell tillsammans med starkt lokalt entreprenörskap i våra verksamheter är vi trygga med att vi på ett bra sätt kan fortsätta leverera värde.

Vi har lyckats bibehålla vår höga förvärvstakt; under de senaste tolv månaderna har vi förvärvat bolag med en samlad årsomsättning om cirka 1,6 miljarder kronor, varav cirka 650 Mkr under 2022. Vi räknar med ett betydande värdeskapande efter förvärvstillfället i form av synergier, samordningsfördelar och fortsatt utveckling av våra bolag.

En central del i Volatis affärsmodell och i utvecklingen av våra bolag är kompetens- och ledarskapsutveckling. Vi tar vårt långsiktiga ägaransvar på allvar och för oss är det därför högprioriterat att utveckla våra befintliga ledare samt fostra nya. Mot den bakgrunden är det glädjande att av våra 22 VD:ar är 15 internt rekryterade, och två av våra senast rekryterade VD:ar har genomgått Volati Management Program – vårt program för unga framtida ledare där vi hanterar områden som strategi, ledarskap och Volatis värdegrund. En annan del i vårt arbete med kompetens och ledarskapsutveckling är Volati Knowledge där vi ger affärsenheterna verktyg för att förbättra deras arbetsprocesser genom utbildningar inom exempelvis förvärv, inköp och hållbarhet.

Läs mer här