Volatis delårsrapport januari-juni 2022.

Kvartalet april–juni 2022

*) Nyckeltal inklusive avyttrade verksamheter

Volatis vd har ordet
Årets andra kvartal har utvecklats väl med en tillväxt i omsättning på 33% och en EBITA som ökat med 18%. Det summerar ett bra första halvår med fortsatt hög förvärvsaktivitet och fem slutförda förvärv, vilka kommer tillföra Volati cirka 800 Mkr i omsättning på årsbasis med god lönsamhet.

Våra två affärsområden fortsätter att öka såväl omsättning som vinst. I Salix är tillväxten något lägre då jämförelsetalen från samma period 2021 är väldigt höga. I likhet med föregående kvartal märker vi av en viss försiktighet bland konsumenter. På proffs- och industrimarknaden, som står för cirka 80% av Salix EBITA, ser vi fortsatt en god efterfrågan. Vi möter den höga kostnadsinflationen med prisökningar men ser vissa effekter av att dessa inte alltid matchar varandra tidsmässigt. Organisationen fortsätter att jobba aktivt med prissättning och tillväxtbefrämjande åtgärder. Vi förväntar oss en liknande marknadsutveckling under kommande kvartal, där vi även fortsatt möter tuffa jämförelser avseende intäkter och resultat.

Inom Industri präglades föregående kvartal av kriget i Ukraina samt strejken vid UPM i Finland. Det är glädjande att konstatera att vi återigen, om än i begränsad skala, börjat leverera till Ukraina. Vi har framgångsrikt jobbat med att hitta nya volymer i andra länder för att motverka effekterna av de minskade volymer som kriget inneburit. Strejken i Finland, som lett till begränsade materielleveranser för affärsenhet Ettiketto Group, avslutades i slutet av april. Vi har sett en negativ påverkan under hela kvartalet, men nu är materialflödena i stort normaliserade, vilket gör att vi räknar med en aktiv höst för att möta marknadens behov. Mixeffekten av utvecklingen i bolagen har haft en viss negativ påverkan på marginalen under detta kvartal vilket till stor del motverkats av skalfördelar och synergier. Vi ser ännu inga betydande tecken på avmattning inom verksamheterna inom affärsområdet.

Aktivt ägande genom hela konjunkturcykeln

De tragiska omständigheterna i vår omvärld och ökade obalanser driver tillsammans upp inflationen mot historiskt höga nivåer. Trenden påverkar i allt högre utsträckning den reala ekonomin i form av högre räntor och alltmer nedstämda konsumenter. Mycket tyder nu på att vi går mot en inbromsning av ekonomin.

Vi är väl förberedda på att hantera den förväntade försämringen av konjunkturen. Vår decentraliserade styrmodell har visat sig fungera väl då våra verksamheter snabbt hittar bra lösningar på nya utmaningar. I dessa situationer har även vi som aktiv ägare en viktig funktion att fylla genom att arbeta för att tidigt höja medvetandenivån och sätta upp koncerngemensamma initiativ, för exempelvis kunskapsdelning. Vår roll som ansvarsfull ägare är att se bakom nästa hörn och vi har uppmanat våra bolag att förbereda sig inför en försämrad konjunktur genom att aktivt utvärdera sina vägar framåt utifrån olika möjliga scenarios.

Volati är en väldiversifierad grupp där många av våra verksamheter endast i mindre omfattning påverkas av den allmänna konjunkturen. Cirka 50% av Volatis EBITA är exponerad mot olika industrisegment, till exempel etikettering, luftavfuktning samt lant- och skogsbruk. Cirka 35% är riktad mot byggsektorn, varav ca 10% procent mot gör-det-själv konsumenten. Vidare är cirka 15% av Volatis EBITA exponerad mot infrastrukturmarknaden. Vår styrmodell och diversifiering, tillsammans med en stark balansräkning, gör att jag räknar med att vi går stärkta även ur en mer besvärlig omvärld.

Kassaflöden och balansräkning
 
Vår balansräkning är fortsatt stark, med en nettoskuld i relation till justerad EBITDA på 2,2x. Det är en skuldsättning i den nedre delen av vårt målintervall. Den har ökat under året, till följd av utdelningar, återköp av aktier i affärsområde Salix Group samt genomförda förvärv. Vår rörelsekapitalbindning är för närvarande högre än önskvärt, och i våra affärsenheter bedriver vi ett aktivt arbete för att frigöra kapital. Detta arbete kommer bidra till förbättrade kassaflöden och en lägre skuldsättning.

Förvärv
 
Vi har i kvartalet haft en fortsatt hög förvärvsaktivitet, och den senaste tolvmånadersperioden har vi genomfört åtta förvärv, som adderat cirka 1,1 miljarder kronor i årsomsättning. Som en långsiktig ägare kan vi fortsätta att genomföra förvärv även under mer besvärliga faser av konjunkturen, även om vi i dessa tider också håller ett extra öga på kassaflöde och skuldsättning. Som en industriell förvärvare har vi en tydlig syn på hur vi vill utvecklas inom respektive bransch där vi är aktiva, samt på vilka bolag vi vill förvärva för att förstärka våra plattformar. Det är i många fall mångåriga kontakter och relationer som till slut leder fram till en transaktion.

Sammantaget har vi levererat god tillväxt under kvartalet och framåt har vi en mycket bra beredskap för att möta potentiella marknadsscenarion. Jag är övertygad att vår affärsmodell skapar långsiktiga värden inte bara under uppgång utan även under mer besvärliga omständigheter.

Läs mer här