Volatis delårsrapport januari-september 2022.

Kvartalet juli–september 2022

Volatis vd har ordet
Volati rapporterar en EBITA i nivå med förra årets starka tredje kvartal. Omsättningen ökade med 17 procent jämfört med förra året och samtliga affärsområden bidrog positivt till tillväxten. Affärsområdena Ettiketto Group och Industri uppvisar en stabil marginalutveckling medan Salix Group möttes av en svagare marknad, framför allt i de konsumentinriktade delarna av verksamheten.

Ettiketto Group nytt affärsområde
Ettiketto Group har nått en sådan storlek att de under kvartalet etablerats som ett eget affärsområde inom Volati. Det är i linje med vår strategi att bygga starka plattformar för förvärvsdriven tillväxt, som över tid kan bli naturliga affärsområden med tydlig industriell logik. Det är en modell som minskar komplexiteten och frigör resurser för oss som koncern, och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Det ökar också transparensen i rapporteringen och synliggör värden i Ettiketto Group.

Ettiketto Group har utvecklats väl sedan förvärvet 2011 och är ett exempel på hur vi utvecklar plattformar tillsammans med företagsledningen. Ettiketto Group har en mycket hög operationell effektivitet och god lönsamhet. Över åren har bolaget förberetts för expansion bland annat genom etablering av styrning och system som underlättar integration av tilläggsförvärv. Sedan 2020 har bolaget genomfört fem tilläggsförvärv. I takt med att den operationella effektiviteten förbättras i de förvärvade bolagen förstärks marginalerna i gruppen. Förvärvad tillväxt, tillsammans med en god organisk tillväxt, har resulterat i att årsomsättningen ökat från cirka 250 mkr vid början av 2020 till cirka 830 mkr för det tredje kvartalet 2022 (rullande 12 månader).

Under sitt första kvartal som eget affärsområde ökade Ettiketto Group omsättningen med 25 procent och resultatet med 20 procent. Marknaden har varit stark, delvis tack vare ett uppdämt kundbehov till följd av en strejk i Finland tidigare under året. Vi förväntar oss att marknaden normaliseras under kommande kvartal i takt med att det uppdämda behovet arbetas bort. Marginalutvecklingen har som väntat varit något negativ i kvartalet jämfört med föregående år, vilket förklaras av att Ettiketto Group förvärvat bolag med en lägre marginal än gruppen som helhet. Över tid förväntas marginalerna i bolaget förstärkas i takt med att förvärven integreras och synergier realiseras.

Industri
Industri ökade omsättningen med 28 procent och resultatet med 16 procent. Detta trots höga jämförelsetal från föregående år då Corroventa hade ett exceptionellt starkt tredje kvartal till följd av omfattande översvämningar i Europa. Lägre efterfrågan hos Corroventa kompenseras framför allt av en stark tillväxt i den nya plattformen bestående av Scanmast och Mafi. Marginalen kom in i linje med förväntat, där vi framgångsrikt lyckats möta högmarginalförsäljningen från föregående år i Corroventa med goda resultat i övriga verksamheter.

Salix Group
Salix Group ökade omsättningen med 5 procent i kvartalet. Majoriteten av Salix verksamheten är inriktad mot proffs och industri som uppvisar fortsatt god efterfrågan. De konsumentinriktade delarna ser en tydlig avmattning i efterfrågan. Marginalerna har påverkats negativt av avmattningen i efterfrågan och faktorer såsom höga fraktkostnader, materialpriser och en svag krona.Salix fortsätter att aktivt möta dessa utmaningar genom ett disciplinerat arbete med kundkommunikation, prissättning, kostnadskontroll samt fokus på tillväxt.

Balansräkning och kassaflöden
Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att frigöra rörelsekapital. Vi har en högre kapitalbindning än önskvärt men börjar se positiva effekter av vårt arbete vilket förväntas bidra till förbättrade kassaflöden kommande kvartal. Volati har en stark balansräkning med en nettoskuld i relation till justerad EBITDA på 2,2 ggr vid utgången av kvartalet.

Förvärv
Under den senaste tolvmånadersperioden har vi genomfört sju förvärv som tillfört cirka 1 Mdkr i årsomsättning med god lönsamhet samt betydande samordningsvinster. Vi ser fortsatt goda förvärvsmöjligheter, inte minst värdeskapande tilläggsförvärv till våra plattformar. Vår modell bygger på att vi primärt återinvesterar våra egna kassaflöden i förvärv och inte är beroende av nytt externt eget kapital. Som en långsiktig och industriell ägare vill vi fortsätta att genomföra förvärv, även om vi i dessa tider håller ett extra öga på kassaflöde och skuldsättning.

God beredskap framåt
Vår decentraliserade styrmodell och väldiversifierade verksamhet ger oss förutsättningar att hantera förändrade marknadsförhållanden. Vi har en god beredskap att möta olika marknadsscenarion och växer primärt av egen kraft genom starka kassaflöden. Vi känner oss därför trygga med att vår affärsmodell kan skapa långsiktiga värden även i en svagare konjunktur.

Läs mer här